Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Jämi147 Oy
Y-tunnus 2543429-4
PL 106, 38701 KANKAANPÄÄ
info@jami147.fi
040 573 6120

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jämikeskus
040 573 6120
info@jami147.fi

Rekisterin nimi

Jämi147 -tapahtumien osallistujarekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan henkilötietolain 8 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilön suostumus. Asiakas antaa suostumuksensa ilmoittautumalla tapahtumiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kilpailuun liittyvien listojen (mm. osallistuja-, lähtö- ja tulos-) laatiminen, yhteydenpito asiakkaisiin ja tapahtumien markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Osallistuessaan henkilö antaa itsestään seuraavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  •  Sukupuoli
  •  Syntymäaika
  • Tapahtuma, johon osallistuu (Jämi42, Jämi84, Jämi21, Jämi147)

Tapahtuman jälkeen tietoja säilytetään asiakasrekisterissä 3 vuoden ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan. Kuitenkin maksutapahtumiin liittyvät tiedot säilytetään kuitenkin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti (esim. kirjanpitolaki).

Ilmoittautuessa tapahtumaan rekisteröity antaa luvan käyttää tietojaan suoramarkkinointitarkoitukseen, jolloin rekisteröidystä tallennetaan sähköpostiosoite postituslistalle, josta rekisteröity voi poistua halutessaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Jämi147 -tapahtumien ilmoittautumisjärjestelmä
  • Asiakaskontaktit ja muut asiakkaan kanssa tehtävät sopimukset tai tilanteet, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käyttämämme 3. osapuolen toimijat ovat sitoutuneet toimimaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällainen palvelu on mm. ilmoittautumisjärjestelmä Eventio.

EU:n ulkopuolisten palveluiden osalta käytämme vain sellaisia, jotka noudattavat EU:n tietosuoja- asetusta EU/US Privacy Shield framework -sopimuksella. Tällaisia palveluita ovat MailChimp ja Google Analytics.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Internet -palvelimilla säilytettävien rekisteritietojen osalta palveluntarjoaja huolehtii laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällaisissa palveluissa emme säilytä henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja.

Manuaalisesti ylläpidettävät rekisterit sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoja säilytetään manuaalisesti vain se aika, joka tiedon käsittelyyn tarvitaan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).